Reklamační řád

Reklamace
 
Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem a s obchodními podmínkami prodávajícího ještě před uzavřením kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad, které se na zboží vyskytnou v záruční době nebo u kterých se jedná o rozpor s kupní smlouvou (tj. byly na zboží v době uzavření kupní smlouvy).

Veškeré zboží nabízené na www.bagin.cz je nové a vztahuje se na něj zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

Uplatnění reklamace:

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky, tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vady věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má li věc současné alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užívání. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo dostoupení od kupní smlouvy
 
Místo pro uplatnění reklamace je na adrese:
 
Stylin shop s.r.o.
Martin Kašpar
Škroupova 441
500 02 Hradec Králové
Kupující může zaslat reklamované zboží přepravní službou.

Reklamaci lze uplatnit odesláním na adresu: Stylin shop s.r.o. , Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové. K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu.
 
Doporučení pro bezproblémovou a rychlou reklamaci:

 • Reklamované zboží by mělo být dobře zabaleno a zabezpečeno před poškozením, které může vzniknout přepravou při cestě zpět a viditelně označeno jako „REKLAMACE“.
 • Reklamované zboží zasílejte zpět v kompletním balení, včetně příslušenství.
 • K reklamaci prosím přiložte kopii faktury, popis závady a své kontaktní údaje (především adresu a telefon pro případnou komunikaci).

Prodávající vydá Rozhodnutí o reklamaci do 3 dnů od převzetí reklamace, přičemž do této doby není započítán čas na nutné posouzení závady. Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní od jejího převzetí. Budete-li ale postupovat podle výše uvedených doporučení, vyřídíme Vaši reklamaci rychleji.


Prodávající upozorňuje, že se záruka nevztahuje na poškození vzniklá ( v případě, že taková činnost není činností obvyklou):

 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, prašností, které je výrobcem, či prodejcem určeno,
 • zanedbáním péče o zboží,
 • zboží, bylo upravováno zákazníkem – nátěr, ohýbání, atd., vznikla vada v důsledku této úpravy,
 • nesprávným používáním zboží,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Zboží předané k reklamaci bude posuzováno pouze na závadu popsanou při reklamaci.

Pokud máte k podání reklamace jakékoli otázky, kontaktujte nás prosím na e-mail:

Za tým obchodu Bagin.cz,
Martin Kašpar